Environmentální management

Skupina Pierburg patří mezi významné světové dodavatele automobilového průmyslu a její produkty významně přispívají ke snížení emisí výfukových plynů a ke snížení spotřeby energie automobilů.

Strategickým cílem skupiny Pierburg je trvalé uspokojování potřeb zákazníků a veřejnosti s ohledem na požadavky v oblasti ochrany životního prostředí. Naše procesy jsou založeny na vysoké úrovni technologií a jejich inovací, využití zkušeností a tvůrčích schopností našich kvalifikovaných zaměstnanců, spolehlivých službách, neustálém zvyšování efektivnosti výroby a schopnosti pohotově reagovat na vývoj trhu a měnící se celospolečenské požadavky.

 

EMAS

V souladu s nařízením č. 1221/2009 Evropského Parlamentu a Rady je společnost Pierburg s.r.o. registrována v systému EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Environmentální prohlášení společnosti naleznete ZDE.

 

 

Environmentální politika

Vedení společnosti se z vědomí své povinné péče a ze své podnikatelské odpovědnosti zavázalo k trvalému ekologicky orientovanému jednání. Základem našeho jednání jsou následující závazky:

Odpovědnost k životnímu prostředí:

Odpovědné a šetrné zacházení s životním prostředím a ochrana přírodních základů života tvoří důležité aspekty podnikatelského jednání, včetně prevence znečišťování. Ekologická hlediska jsou proto integrována do struktur rozhodování a jednání celé naší společnosti.

Snížení zatížení životního prostředí

Společnost trvale respektuje a plní požadavky právních předpisů a zainteresovaných stran na ochranu životního prostředí. Budeme přijímat opatření, jejichž cílem je nepřetržité snižování zatížení životního prostředí provozem.

Produkty a produkce

Vyvíjíme takové výrobky, které v průběhu své výroby zatěžují životní prostředí co možná nejméně a jsou také nenáročné na spotřebu energií a přírodních zdrojů.

Systém environmentálního managementu

Uvědomělé ekologické jednání je součástí naší podnikové politiky. Průběžně identifikujeme všechny procesy a s nimi spojené výrobky a služby společnosti a hodnotíme jejich dopad na životní prostředí. Na základě hodnocení všech procesů stanovujeme cíle a programy k jejich dosažení ve všech částech systému.

Ekologické vědomí

Vědomí o odpovědnosti za životní prostředí je podporováno u všech našich pracovníků na každé úrovni. Zajišťujeme odborné vzdělávání zaměstnanců s cílem zvýšit jejich odpovědnost a osobní angažovanost při plnění úkolů, vyplývajících z environmentální politiky společnosti. Informacím, školení a motivaci zaměstnanců je přikládán vysoký význam.

Havarijní situace – prevence a opatření

Využíváme nejnovějších poznatků z oblasti životního prostředí pro předcházením stavům, jejichž důsledky by mohli negativně ovlivnit životní prostředí. Budou prováděna opatření, aby nedocházelo k poškození životního prostředí způsobeným haváriemi.

Dialog

Přijímáme a vážně se zabýváme připomínkami všech zainteresovaných stran týkajících se dopadů činností společnosti na životní prostředí. Působíme na dodavatele, aby při svých činnostech dodržovali platné právní předpisy a smluvní požadavky předané společnostmi. Informujeme své zaměstnance, veřejnost a další zainteresované strany o naplňování této politiky.

Certifikáty